Overlegorganen

Voorzittersoverleg

Tenminste twee keer per jaar komen alle voorzitters van de aangesloten verenigingen bij elkaar en bespreken de algehele gang van zaken van de vereniging. Bij incidentele gebeurtenissen kan extra overleg ingelast worden.

Sportiviteit en Respect

OBA is van oordeel, dat bij het voetbal het plezier altijd voorop moet staan. Er is geen ruimte voor ongewenst gedrag. De werkgroep zet, samen met de KNVB, Breda Actief en Gemeente Breda, de schouders onder het stimuleren van een positief sportklimaat binnen al de geledingen van de vereniging. De werkgroep komt tenminste drie keer per jaar bijeen.

VTZ

De verantwoordelijken voor Voetbal Technische Zaken van de aangesloten verenigingen komen tenminste twee keer per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en informatie te delen.